Auslandssemesterbericht Groningen, Niederlande

 AUSLAND ANNE STOPPEL 02  AUSLAND ANNE STOPPEL 03  AUSLAND_ANNE-STOPPEL_04.jpg
 AUSLAND ANNE STOPPEL 05  AUSLAND ANNE STOPPEL 07  AUSLAND ANNE STOPPEL 06
 AUSLAND ANNE STOPPEL 08    

 

 Auslandssemesterbericht Wien, Österreich 

 AUSLAND PASCAL STOPPER 02  AUSLAND PASCAL STOPPER 03 AUSLAND PASCAL STOPPER 04 
 AUSLAND PASCAL STOPPER 05  AUSLAND PASCAL STOPPER 07  AUSLAND PASCAL STOPPER 06
 AUSLAND PASCAL STOPPER 08    

 

 

Auslandssemesterbericht Campinas, Brasilien

 

AUSLAND HANNAH WITTMANN 02

 AUSLAND HANNAH WITTMANN 03

AUSLAND HANNAH WITTMANN 04

 AUSLAND HANNAH WITTMANN 05  AUSLAND HANNAH WITTMANN 06  AUSLAND HANNAH WITTMANN 07
 AUSLAND HANNAH WITTMANN 08    

 

 

Auslandssemesterbericht Malta

 

 AUSLAND NAVID FARDAN 02  AUSLAND NAVID FARDAN 03 AUSLAND NAVID FARDAN 04 
 AUSLAND NAVID FARDAN 05  AUSLAND NAVID FARDAN 06  AUSLAND NAVID FARDAN 07
 AUSLAND NAVID FARDAN 08